Polityka prywatności

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Zakład Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, 46 – 250 Wołczyn.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@wodociagiwolczyn.pl lub pisemnie na adres siedziby Zakładu.

 • Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 1. w celu wykonywania umowy, której stroną jest administrator;
 2. w celu wykonywania zgłaszanych przez Państwa zleceń;
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym w  celach archiwalnych oraz w interesie publicznym, a w szczególności do:
 • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów archiwizacji,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z  obowiązujących przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, realizacji zleceń, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z  przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z  wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

 1. osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania;
 2. osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych – pracownicy, bądź współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku;
 3. podmioty działające na rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Przysługujące prawa

Posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania swoich danych – w przypadku, gdy są nieaktualne lub nieprawdziwe;
 3. prawo do usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.