Ogłoszenie z dnia 27.06.2023 r. w sprawie odprowadzania wód opadowych

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie informuje, że wód opadowych nie wolno wprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rynien,
odwodnień z terenów nieruchomości jest ustawowo zabronione. Wody opadowe odprowadzane
po ulewnych deszczach do kanalizacji sanitarnej powodują jej przepełnienie, zalewanie nieruchomości oraz przepompowni ścieków. Powodują również wzrost kosztów związanych z oczyszczeniem dodatkowej ilości ścieków w oczyszczalni ścieków.

Apelujemy do właścicieli posesji o nieodprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej
i jednoczesną likwidację istniejących podłączeń.

Jednocześnie informujemy, że zostaną przeprowadzone kontrole w postaci „zadymiania” kanalizacji prowadzone przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pod kątem odprowadzania wód opadowych z terenu nieruchomości, a każdy ujawniony przypadek  będzie podstawą do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikającego z art. 28 ust. 4a w związku z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437). Informujemy, że za naruszenie
ww. zakazu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10.000 zł.