OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500292223-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.: Nadzór inwestorski – budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632641-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 53244057200000, ul. Ul. Traugutta  1, 46250   Wołczyn, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 418 84 58, e-mail biuro@wodociagiwolczyn.pl, faks 77 418 85 02.
Adres strony internetowej (url): www.wodociagiwolczyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Nadzór inwestorski – budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

5/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki”. Realizację zadania o nazwie „Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki” przewiduje się na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Wołczynie. Zadanie dotyczy przebudowy istniejących poletek osadowych na stanowisko solarnego suszenia osadów ściekowych w słonecznej suszarni osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki w oczyszczalni ścieków w Wołczynie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowana przebudowa ma na celu technologiczne i techniczne zintensyfikowanie procesów suszenia osadu, powstałego w procesach biologicznego oczyszczania ścieków w przedmiotowej oczyszczalni i odwadnianego mechanicznie. Zadanie obejmuje również wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, drenażu odprowadzającego ocieki z osadów i wody gospodarczej, przyłącza wodociągowego oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla suszarni słonecznej osadów ściekowych oraz magazynu na piasek i skratki. Zadanie obejmuje także rozbudowę oświetlenia terenu suszarni wraz z budową układu zasilania wentylatorów. Zadanie obejmuje także dostawę fabrycznie nowego przegubowego urządzenia przewracająco-formującego o poniższych parametrach: 4-cylindrowy silnik chłodzony cieczą o mocy minimum 36 KM; hydrostatyczny napęd na 4 koła, automatyczna regulacja siły napędu; przeniesienie napędu przez wał Cardana; zintegrowana chłodnica; bezobsługowy przegub środkowy; bezobsługowy hamulec wielotarczowy mokry; regulowana kolumna kierownicy; licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury; dach ochronny; udźwig minimalny 1600 kg; wysokość podnoszenia minimum 3100 mm; hydrauliczne wyjście na tył; krokodyl 1400 mm; spych hydrauliczny 1800 mm; grabie przednie 2 m. Zadanie obejmuje także kompleksową obsługę geodezyjną. Pełna dokumentacja projektowa inwestycji stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Istnieje możliwość wglądu ww. dokumentacji w siedzibie Zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, Dział Techniczno-Inwestycyjny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Tomasz Ogrodowiak
Email wykonawcy: tomekogrodowiak@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Księdza Curzydły 30
Kod pocztowy: 46-203
Miejscowość: Kluczbork
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.