Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4/2018

Ogłoszenie nr 500253994-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.: Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 613443-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 53244057200000, ul. Ul. Traugutta  1, 46250   Wołczyn, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 418 84 58, e-mail biuro@wodociagiwolczyn.pl, faks 77 418 85 02. 
Adres strony internetowej (url): www.wodociagiwolczyn.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

4/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących poletek osadowych na stanowisko solarnego suszenia osadów ściekowych w słonecznej suszarni osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki w oczyszczalni ścieków w Wołczynie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowana przebudowa ma na celu technologiczne i techniczne zintensyfikowanie procesów suszenia osadu, powstałego w procesach biologicznego oczyszczania ścieków w przedmiotowej oczyszczalni i odwadnianego mechanicznie. Przedmiot obejmuje również wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, drenażu odprowadzającego ocieki z osadów i wody gospodarczej, przyłącza wodociągowego oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla suszarni słonecznej osadów ściekowych oraz magazynu na piasek i skratki. Przedmiotem zamówienia jest także rozbudowa oświetlenia terenu suszarni wraz z budową układu zasilania wentylatorów. Zamówienie obejmuje także dostawę fabrycznie nowego przegubowego urządzenia przewracająco-formującego o poniższych parametrach: • 4-cylindrowy silnik chłodzony cieczą o mocy minimum 36 KM; • hydrostatyczny napęd na 4 koła, automatyczna regulacja siły napęd; • przeniesienie napędu przez wał Cardana; • zintegrowana chłodnica; • bezobsługowy przegub środkowy; • bezobsługowy hamulec wielotarczowy mokry; • regulowana kolumna kierownicy; • licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury; • dach ochronny; • udźwig minimalny 1600 kg; • wysokość podnoszenia minimum 3100 mm; • hydrauliczne wyjście na tył; • krokodyl 1400 mm; • spych hydrauliczny 1800 mm; • grabie przednie 2 m. Przedmiot zamówienia obejmuje także kompleksową obsługę geodezyjną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45320000-6, 45232452-5, 45310000-3, 34142200-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: DOMAG Damian Kupczyk 
Email wykonawcy: damian-cris@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 13 
Kod pocztowy: 63-410 
Miejscowość: Gorzyce Wielkie 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1920000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1920000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2239773.15 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 

 

Ogłoszenie nr 500253994-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.: Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 613443-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 53244057200000, ul. Ul. Traugutta  1, 46250   Wołczyn, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 418 84 58, e-mail biuro@wodociagiwolczyn.pl, faks 77 418 85 02. 
Adres strony internetowej (url): www.wodociagiwolczyn.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

4/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących poletek osadowych na stanowisko solarnego suszenia osadów ściekowych w słonecznej suszarni osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki w oczyszczalni ścieków w Wołczynie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowana przebudowa ma na celu technologiczne i techniczne zintensyfikowanie procesów suszenia osadu, powstałego w procesach biologicznego oczyszczania ścieków w przedmiotowej oczyszczalni i odwadnianego mechanicznie. Przedmiot obejmuje również wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, drenażu odprowadzającego ocieki z osadów i wody gospodarczej, przyłącza wodociągowego oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla suszarni słonecznej osadów ściekowych oraz magazynu na piasek i skratki. Przedmiotem zamówienia jest także rozbudowa oświetlenia terenu suszarni wraz z budową układu zasilania wentylatorów. Zamówienie obejmuje także dostawę fabrycznie nowego przegubowego urządzenia przewracająco-formującego o poniższych parametrach: • 4-cylindrowy silnik chłodzony cieczą o mocy minimum 36 KM; • hydrostatyczny napęd na 4 koła, automatyczna regulacja siły napęd; • przeniesienie napędu przez wał Cardana; • zintegrowana chłodnica; • bezobsługowy przegub środkowy; • bezobsługowy hamulec wielotarczowy mokry; • regulowana kolumna kierownicy; • licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury; • dach ochronny; • udźwig minimalny 1600 kg; • wysokość podnoszenia minimum 3100 mm; • hydrauliczne wyjście na tył; • krokodyl 1400 mm; • spych hydrauliczny 1800 mm; • grabie przednie 2 m. Przedmiot zamówienia obejmuje także kompleksową obsługę geodezyjną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45320000-6, 45232452-5, 45310000-3, 34142200-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: DOMAG Damian Kupczyk 
Email wykonawcy: damian-cris@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 13 
Kod pocztowy: 63-410 
Miejscowość: Gorzyce Wielkie 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1920000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1920000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2239773.15 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami