Wody opadowe i roztopowe

Kto i dlaczego będzie płacić za „deszczówkę”? .

By odpowiedzieć na to pytanie należy poznać prawo, które opisuje wszelkie kwestie związane z wodami opadowymi i roztopowymi (potocznie nazywane deszczówką). Prawo wodne, bo o nim mowa, zostało zmienione w lipcu 2017 roku i jedną z istotnych zmian jest wyłączenie z definicji ścieków ww. deszczówki. W praktyce oznacza to, że gminy lub firmy wodociągowe nie mogą uwzględniać w taryfie opłat za odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych. Nie oznacza to natomiast, że od tej pory przestaną realizować takie zadanie. W tej materii niewiele się zmienia, bowiem nadal będzie trzeba zapewnić skuteczny odbiór, podczyszczenie i odprowadzenie tych wód do cieków lub zbiorników wodnych. To tzw. utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, a koszty z tym związane ponosi jej właściciel lub dzierżawca.

Jednak to nie wszystkie wydatki jakie są związane z kanalizacją deszczową. Remonty i naprawy sieci, badania odprowadzanej wody, zakup sprzętu, opłata za utylizację odpadów (głównie piasku zbierającego się w kanałach) oraz opłaty za usługi wodne – to pozostałe składowe kosztów. Opłaty za usługi wodne zostały wprowadzone wraz ze zmianą ustawy Prawo wodne i zastąpiły dotychczasowe opłaty środowiskowe. Jest to rodzaj podatku odprowadzanego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który zapłacić muszą wszystkie podmioty korzystające z wód
w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. W gminie Wołczyn wszystkie wymienione powyżej koszty ponosi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z umową dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej, zawartej z Gminą Wołczyn.

Czy zatem Jan Kowalski zapłaci za „deszczówkę” z dachu swojego domu lub kostki przed garażem? Odpowiedź jest prosta – tak, jeśli odprowadza ją do kanalizacji deszczowej, w przeciwnym wypadku nie ma podstaw do naliczania takiej opłaty. Dlaczego tak? – ZWiK Sp. z o.o. świadczy usługę polegającą na odbiorze wód opadowych i roztopowych, ze wszystkich powierzchni spływu, za którą pobiera należności na podstawie zawartej umowy.

Podsumowując:

ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, a właściciele nieruchomości płacą za możliwość korzystania z tej kanalizacji.