Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4/2017

Ogłoszenie nr 96644 – 2017 z dnia 2017-06-13 r.

Wołczyn: Zakup urządzenia asenizacyjnego ssąco-płuczącego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 507687-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 53244057200000, ul. Ul. Traugutta  1, 46250   Wołczyn, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 418 84 58, faks 77 418 85 02, e-mail biuro@wodociagiwolczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wodociagiwolczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup urządzenia asenizacyjnego ssąco-płuczącego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

4/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (do siedziby Zamawiającego) fabrycznie nowego samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji, który powinien odpowiadać niżej wymienionym parametrom technicznym i posiadać minimum poniższe wyposażenie: A. Zabudowa: I. Zbiornik: 1) Pojemność całkowita min. 6 000 litrów w tym: pojemność zbiornika na czystą wodę min. 3 000 litrów, pojemność zbiornika na osady/nieczystości płynne min. 3 000 litrów. 2) Zbiornik cylindryczny ożebrowany, wykonany z blachy o grubości min. 5 mm, piaskowany przed malowaniem, zabezpieczony antykorozyjnie epoksydową farbą podkładową oraz nawierzchniową w kolorze RAL 5005. 3) Zbiornik wewnątrz części wodnej i części przeznaczonej na osady/nieczystości płynne zabezpieczony antykorozyjnie farbą okrętową. 4) Zbiornik pochylony o około 2 stopnie. 5) Tylna dennica na zawiasie górnym otwierana hydraulicznie za pomocą siłownika, ryglowana śrubami umieszczonymi obwodowo. 6) Zbiornik połączony elastycznie z ramą pośrednią. 7) Króciec w tylnej części dennicy na mosiężną zasuwę zakończoną przyłączem strażackim DN 110 z odpowietrzeniem. 8) Króciec do zasysania osadów/nieczystości płynnych i rama pośrednia malowana w kolorze podwozia. 9) Bypass, wykonany ze stali nierdzewnej, z zamontowanym zaworem kulowym i filtrem umożliwiający połączenie ze sobą części wodnej i osadowej celem napełnienia obydwu komór wodą. 10) Przyłącze typu strażackiego do tankowania czystej wody. 11) Płynowskaz rurowy dla zbiornika czystej wody i zbiornika na osad/nieczystości płynne. Króćce wyjściowe do płynowskazu wykonane ze stali nierdzewnej. II. Osprzęt: 1) Kompresor próżniowy łopatkowy chłodzony wentylatorem o wydajności minimum 6 000 l/min. Możliwość pracy ciągłej kompresora przy 75% próżni. 2) Łopatki kompresora wykonane z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę. 3) Automatyczne smarowanie kompresora. 4) Zawór zwrotny zintegrowany w kompresorze (gumowe kule). 5) Wbudowany zawór 4-drogowy manualny (zmiany próżnia/ciśnienie). 6) Zbiornik na olej hydrauliczny minimum 100 l. 7) Pompa wodna o wydajności minimum 146 l/min i ciśnieniu minimum 120 bar. 8) Napęd pompy wysokociśnieniowej i kompresora – hydrauliczny umożliwiający wspólną pracę obydwu urządzeń. 9) Regulator ciśnienia wody. Manometr do wskazania ciśnienia w układzie wodnym. 10) Węże ssawne DN 110, długość 2 x 6 m, połączenie strażackie. Dwa klucze do łączników strażackich. 11) Wąż wysokociśnieniowy DN 20 (3/4 cala) o długości 90 m, wąż wysokociśnieniowy DN 15 (1/2 cala) o długości 50 m. 12) Zwijarka hydrauliczna na wąż 1/2 cala i długości min. 60 m umieszczona za tylnym kołem po prawej stronie – możliwość regulacji prędkości zwijania. 13) Zwijarka hydrauliczna na wąż 3/4 cala i długości min. 100 m umieszczona na zawiasie zamocowanym do tylnej dennicy – możliwość regulacji prędkości zwijania. 14) Sterowanie radiowe – załączaniem kompresora, pompy wodnej, zwijarkami hydraulicznymi na wąż 1/2 cala i 3/4 cala. 15) Koryta na węże po obu stronach zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej. Do koryta zamontowany stojak na pachołki drogowe. 16) Zestaw głowic do przetykania i płukania: 1. Głowica udrażniająca do najcięższych blokad i zatorów: – zakres zastosowań dla efektywnego udrażniania w DN 150-200; – przeznaczona do udrażniania zatorów i blokad na sieciach kanalizacyjnych; – stożek obrotowy o napędzie turbinowym obracający się minimum 10 000 obr./min; – napęd turbiny przez uderzenie wody bezpośrednio w łopatki turbiny (woda nie może mieć styczności z łożyskiem obrotowym); – wymienna turbina; – wymienny stożek wiertniczy; – całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej minimum 316; – przyłącze na wąż 3/4 cala. Ilość – 1 szt. 2. Głowica ogólnego czyszczenia: – zakres średnic dla efektywnego czyszczenia w DN 200-500; – przeznaczona do ogólnego, cyklicznego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych; – całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej minimum 316; – przyłącze na wąż 3/4 cala. Ilość – 1 szt. 3. Głowica udrażniająca: – zakres średnic dla efektywnego czyszczenia w DN 100-300; – przeznaczona do udrażniania zatorów i blokad w przewodach kanalizacyjnych; – całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej minimum 316; – przyłącze na wąż 3/4 cala. Ilość – 1 szt. 4. Głowica obrotowa do usuwania osadów tłuszczu, osadów mineralnych oraz drobnych korzeni: – zakres średnic dla efektywnego czyszczenia w DN 100-300; – przeznaczona do usuwania osadów tłuszczu po całym obwodzie kanału i ogólnego obwodowego czyszczenia; – korpus głowicy umieszczony na płozach; – całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej minimum 316; – przyłącze na wąż 3/4 cala. Ilość – 1 szt. 5. Głowica płucząca: – zakres średnic dla efektywnego czyszczenia w DN 60-150; – przeznaczona do ogólnego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych; – przyłącze na wąż 1/2 cala. Ilość – 1 szt. 6. Głowica udrażniająca: – zakres średnic dla efektywnego czyszczenia w DN 100-200; – przeznaczona do udrażniania zatorów i blokad w przewodach kanalizacyjnych; – przyłącze na wąż 1/2 cala. Ilość – 1 szt. 17) Imadło do skręcania dysz i węża. 18) Tylna rynna okapowa. 19) Oświetlenie robocze z tyłu i po bokach zabudowy. 20) Oświetlenie ostrzegawcze z tyłu zabudowy i na dachu kabiny samochodu. 21) Hydrauliczny podnośnik do studzienek zamontowany na ruchomym wysięgniku. 22) Dwie skrzynki narzędziowe z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania drobnych napraw, sześć sztuk pachołków drogowych, lanca do węża 1/2 cala do czyszczenia zbiornika na osad/nieczystości płynne. 23) Kamera umieszczona z tyłu zabudowy, wyświetlacz w kabinie. 24) Odolejacz z tłumikiem. 25) Manowakuometr. 26) Podnośnik hydrauliczny do 12 000 kg. B. Podwozie: 1) Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2016. 2) Napęd 4×2. 3) Dopuszczalna masa całkowita 11 990 kg. 4) Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem, kolor kabiny biały. 5) Szyba przednia i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie. 6) Lusterko główne i lusterko szerokokątne po obu stronach. Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika. Elektryczna regulacja lusterek głównych. 7) Tylna ściana kabiny z oknem. 8) Elektrycznie sterowane szyby boczne. 9) Centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli świateł zewnętrznych, 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera. 10) Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie. 11) Lewostronny układ kierowniczy. 12) Kierownica w kolorze czarnym. 13) Kolumna kierownicy z regulacją nachylenia. 14) Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. 15) Podwójny fotel zmiennika z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. 16) Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza. 17) Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu podający komunikaty na wyświetlaczu komputera pokładowego. 18) Fabryczny immobillizer. 19) Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności minimum 4,48 Mg. 20) Oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym wyposażona w 2 miechy o nośności min. 8,48 Mg. 21) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. 22) Koła o rozmiarze 245/70R17,5, koło zapasowe na ramie po prawej stronie. 23) Silnik wysokoprężny o pojemności minimum 6,5 l. 24) Moc silnika minimum 230 KM. 25) Emisja spalin EURO 6. 26) Maksymalny moment obrotowy silnika minimum 900 Nm. 27) Ręczna skrzynia biegów, 6-biegowa. 28) Przystawka dodatkowego odbioru mocy od skrzyni biegów. 29) Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR. 30) Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu i awaryjnym układem hamulcowym. 31) Tachograf cyfrowy. 32) Prędkościomierz ze skalą km/h. 33) System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. 34) Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach. 35) Dodatkowy hamulec wydechowy. 36) Rozstaw osi pojazdu 4300-4440 mm. 37) Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 150 l z korkiem zamykanym na kluczyk. 38) Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 l zamykany na kluczyk i podgrzewany. 39) Alternator min. 80 A. 40) Akumulatory min. 2 x 175 Ah. 41) Ręczny wyłącznik główny akumulatorów. 42) Podgrzewany filtr paliwa z separatorem. 43) Układ rozruchu zimnego silnika wyposażony w automatycznie sterowaną nagrzewnicę. 44) Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy – 2 szt., kamizelki ostrzegawcze – 2 szt., dywaniki gumowe, CB radio, rękawice robocze – 2 kpl., latarka. 45) Komplet dokumentów (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji producenta pojazdu lub inny dokument potwierdzający wykonane zmiany w pojeździe) niezbędnych do rejestracji jako samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji w Polsce. Ponadto: instrukcję obsługi wraz ze schematami instalacji elektrycznej i hydraulicznej w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), katalog części i układów nieobjętych gwarancją, katalog części zamiennych, certyfikat CE lub deklaracja zgodności. Gwarancja na kompletne urządzenie ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym: minimum 24 miesiące. Równocześnie okres rękojmi za wady zostanie zrównany z okresem gwarancji oferowanym przez Wykonawcę i na taki okres Wykonawca wniesie stosowne zabezpieczenie. Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie BHP, budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji, napraw, przeglądów oraz czynności regulacyjnych pojazdu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144500-3
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT390000
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
DUMAS Tomasz Gosztyła,  dumas@dumas.com.pl,  ul. Wojska Polskiego 8,  41-208,  Sosnowiec,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 492000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 492000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 492000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.