Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3/2017

Ogłoszenie nr 84379 – 2017 z dnia 2017-05-17 r.
Wołczyn: Zakup inteligentnego systemu zarządzania typu SCADA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

Nazwa projektu lub programu
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 68134 – 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 53244057200000, ul. Ul. Traugutta  1, 46250   Wołczyn, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 418 84 58, faks 77 418 85 02, e-mail biuro@wodociagiwolczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wodociagiwolczyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup inteligentnego systemu zarządzania typu SCADA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

3/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania typu SCADA o 12 obiektów technologicznych (tłoczni i przepompowni ścieków). W ramach zadania należy zdemontować istniejące szafy i dostarczyć (wraz z montażem) 12 sztuk nowych, kompletnych szaf sterowniczych zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Tłocznia P1 Wierzbica, Pompy: 2 x 15,0 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1500x1200x450 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp za pomocą układu falowników, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 2. Tłocznia P2 Wierzbica, Pompy: 2 x 0,75 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 3. Tłocznia P3 Wierzbica, Pompy: 2 x 3,0 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 4. Tłocznia P4 Wierzbica, Pompy: 2 x 1,5 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 5. Tłocznia P5 Wierzbica, Pompy: 2 x 1,5 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 6. Tłocznia P6 Wierzbica, Pompy: 2 x 1,5 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 7. Tłocznia P1 Ligota, Pompy: 2 x 3,0 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 8. Tłocznia P2 Ligota, Pompy: 2 x 1,5 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 9. Tłocznia P3 Ligota, Pompy: 2 x 1,5 kW + pompa odwadniająca Należy dostarczyć szafę metalową 1000x800x350 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp bezpośredni, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 10. Przepompownia P1 Gierałcice, Pompy: 2 x 7,5 kW Należy dostarczyć szafę metalową 900x700x300 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp soft start, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 11. Przepompownia P2 Gierałcice, Pompy: 2 x 7,5 kW Należy dostarczyć szafę metalową 900x700x300 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp soft start, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. 12. Przepompownia ul. Kościuszki, Pompy: 2 x 7,5 kW Należy dostarczyć szafę metalową 900x700x300 mm + drzwi wewnętrzne + wentylacja mechaniczna szafy + wtyczka do zasilania z agregatu prądotwórczego, wyposażoną w: -moduł telemetryczny wraz z kolorowym panelem graficznym, -rozruch pomp soft start, -kartę SIM w wersji prepaid z limitem 500 MB. Należy włączyć obiekt do systemu PRO 2000 oraz wykonać pełną wizualizację GPRS. Wszystkie wyżej wymienione elementy mają być fabrycznie nowe. Należy monitorować następujące parametry, które powinny być wizualizowane i archiwizowane w systemie nadrzędnym: •stan liczników czasu prac pomp, •stan liczników włączeń pomp, •aktualny poziom ścieków, •stan pracy pomp (praca, stop), •stan awarii pomp, •spiętrzenie, •awaria zbiorcza, •tryb sterowania: auto-0-ręka, •awaria zasilania, •włamanie. Wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące poszczególnych urządzeń są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca zabezpieczy i dostarczy wszelkie niezbędne urządzenia i materiały, które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wszelkie prace należy wykonywać na pracujących obiektach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 72310000-1
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

 
III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT197500.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
P.H.U. HYDROPOL Agnieszka Woźniak,  biuro@hydropol-pleszew.pl,  ul. Kaliska 142A,  63-300,  Pleszew,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 230379.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230379.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236406.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.