ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wołczyn, dnia 20.01.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, tel./fax: 77/ 418 84 58, 418 85 02, godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn, nr postępowania 7/2014

I. Wykluczono Wykonawcę, a oferta została odrzucona:

Konsorcjum Firm: NBC-SOFTWARE W. NIZIELSKI, M. BORYS SPÓŁKA JAWNA (Pełnomocnik) ul. Astrów 10, 40-045 Katowice Kancelaria Prawna NBC-LEX Zdzisław Glimos Spółka Komandytowa ul. Astrów 10, 40-045 Katowice.

Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

            Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 13 stycznia 2015 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:

  1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 16 stycznia 2015 roku. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył brakującego dokumentu.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

– art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

– art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Dla części I:

Finor Sp. z o.o.,
ul. Golęcińska 9, 62-090 Rokietnica

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 90% cena oraz 10% termin wykonania zamówienia.

Dla części II:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” mgr inż. Andrzej Stańkowski,
ul. Opolska 18, 46-200 Kluczbork

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 90% cena oraz 10% termin wykonania zamówienia.

Dla części III:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” mgr inż. Andrzej Stańkowski,
ul. Opolska 18, 46-200 Kluczbork

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 90% cena oraz 10% termin wykonania zamówienia.

Dla części IV:

„Progress Consulting” Sp. z o.o.,
ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 90% cena oraz 10% termin wykonania zamówienia.

Do przetargu przystąpiło ośmiu Wykonawców. Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (zł)

Termin Wykonania

Liczba punktów

Netto

Brutto

Dla części I

1

Finor Sp. z o.o.,
ul. Golęcińska 9,

62-090 Rokietnica

36 500

44 895

19.10.2015 r.

SUMA : 100 pkt

Dla części II

1

Biuro Projektów i Usług „WIKON” Sieci i Instalacje Sanitarne inż. Wiktor Koniuch,
ul. Szarych Szeregów 31/5,
45-284 Opole

79 000

97 170

20.10.2015 r.

 

SUMA : 76,1 pkt

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”
mgr inż. Andrzej Stańkowski,
ul. Opolska 18,
46-200 Kluczbork

58 000

71 340

31.10.2015 r.

 

SUMA : 90 pkt

Dla części III

1

Biuro Projektów i Usług „WIKON” Sieci i Instalacje Sanitarne inż. Wiktor Koniuch,
ul. Szarych Szeregów 31/5,
45-284 Opole

66 000

81 180

20.10.2015 r.

 

SUMA : 77,2 pkt

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”
mgr inż. Andrzej Stańkowski,
ul. Opolska 18,
46-200 Kluczbork

49 300

60 639

31.10.2015 r.

SUMA : 90 pkt

Dla części IV

1

„Progress Consulting” Sp. z o.o.,

ul. Prosta 36,

53-508 Wrocław

8 900

10 947

20.11.2015 r.

SUMA : 100 pkt

2

ID Consulting Sp. z o.o.,
ul. Australijska 40a,

54-403 Wrocław

19 900

19 000

20.11.2015 r.

SUMA : 61,9 pkt

3

Lemtech Konsulting Sp. z o.o.,

ul. Szpitalna 40,

31-024 Kraków

54 000

66 420

17.11.2015 r.

SUMA : 24,8 pkt

4

Konsorcjum Firm:

NBC-SOFTWARE W. NIZIELSKI, M. BORYS SPÓŁKA JAWNA (Pełnomocnik)

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

Kancelaria Prawna NBC-LEX Zdzisław Glimos Spółka Komandytowa

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

23 500

28 905

20.11.2015 r.

Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 5

5

ENVI KONSULTING
Marek Gazda,

ul. Wolności 13/8,
49-300 Brzeg

15 000

18 450

20.11.2015 r.

SUMA : 63,4 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  tj.  26 stycznia  2015 r.

Mariusz Pieńkowski

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Otrzymują:

– tablica ogłoszeń

– strona internetowa Zamawiającego

– wszyscy Wykonawcy