Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Wołczyn, dnia 3.10.2014r.

Numer sprawy: 2/2014 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

 

 

I. Zapraszający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
46-250 Wołczyn ul. Traugutta 1
Tel/fax: 77 4188 502 adres strony internetowej: www. wodociagiwolczyn.pl

II. Cel i przedmiot dialogu technicznego:

Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn, w tym uzyskanie przez Zapraszającego informacji umożliwiających wybranie najkorzystniejszego technicznie, organizacyjnie
i efektywnego ekonomicznie rozwiązania. Zapraszający będzie oczekiwał również uzyskania informacji w zakresie oszacowania kosztów przedsięwzięcia.

III. Warunki i zasady dialogu technicznego:

1. Warunkiem udziału jest:
• złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego,
• złożenie poświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem dialogu technicznego.

2. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych w siedzibie Zapraszającego.

3. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim.

4. Dialog jest jawny, z tym zastrzeżeniem, że Zapraszający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł że konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

5. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem w dialogu.

6. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania uczestników dialogu. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający, na podstawie uzyskanych od Uczestników dialogu technicznego informacji uzna, że pozyskana wiedza jest wystarczająca do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust.7. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem dialogu technicznego tego wymagają, zapraszający może powołać biegłych lub innych doradców, w szczególności prawnych, technicznych lub ekonomicznych.

7. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

8. W przypadku gdy informacje przekazywane Zapraszającemu przez uczestników dialogu mają charakter utworu i Uczestnikowi przysługują do nich lub ich części autorskie prawa majątkowe, to powinny one być jednoznacznie wskazane w przekazywanych materiałach.

9. Zapraszający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez Uczestników dialogu informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.

10. Zapraszający powiadomi Uczestników dialogu technicznego o terminie i miejscu spotkania.

11. Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu będzie wysłane w terminie nie krótszym niż dwa dni robocze przed datą wyznaczonego spotkania.

12. Zapraszający powoła Komisję, której zadanie będzie prowadzenie i dokumentowanie dialogu technicznego.

13. Komisja zobowiązana jest do zapewnienia bieżącego prowadzenia protokołu z dialogu,
a także do udostępniania protokołu wszystkim zainteresowanym podmiotom
z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

14. Zapraszający dopuszcza możliwość dodatkowej komunikacji po zakończeniu spotkania w zakresie objętym dialogiem technicznym, w formach ogólnie przyjętych, tj. drogą pocztową, mailową i in..

IV. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym:

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w zaproszeniu do udziału w dialogu technicznym, proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

2. Wnioski można składać w następujących formach:
• elektronicznej na adres: biuro@wodociagiwolczyn.pl,
• faksem, na nr tel. 77 418 85 02,
• osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn – Sekretariat.

V. Informacje dodatkowe:

1. Zapraszający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Pzp.

2. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie jest równoznaczne z powstaniem obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości,
o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.

VI. Termin składania zgłoszeń:

Do 10.10.2014r. do godziny 1200.

VII. Kontakt:

Osoby wyznaczone do kontaktów:

1. Marek Hoc – tel. 604 997 486, e-mail: marek.hoc@wodociagiwolczyn.pl,
2. Bartosz Kaniowicz – 696 010 019 e-mail: bartosz.kaniowicz@wodociagiwolczyn.pl.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynnościach dialogu technicznym.